środa, 5 sierpnia 2015

Konkurs "Naturalny składnik"


Weź udział w konkursie i pomóż nam wybrać główny składnik kolejnego przepisu. Atrakcyjne nagrody czekają!
Co należy zrobić?
 1. Polub profil EKOsmetologii na Facebooku.
 2. W komentarzu pod postem konkursowym napisz jaki naturalny produkt powinien wchodzić w skład kolejnego przepisu, który ma przygotować EKOsmetologia. Swoją propozycję krótko uzasadnij :)
Autorzy 3 najciekawszych odpowiedzi otrzymają od nas nagrody w postaci kosmetyków SYLVECO.  Na zgłoszenia czekamy do niedzieli 9 sierpnia do godziny 23:00. Wyniki ogłosimy na fanpage’u EKOsmetologii 11 sierpnia.
Regulamin konkursu dostępny w zakładce “Notatki” na fanpage'u strony oraz na  www.EKOsmetologia.pl.
Czas start!

REGULAMIN KONKURSU „Naturalny skadnik”
I. DEFINICJE
 1. Organizatorem Konkursu „Naturalny składnik” jest wydawca internetowego serwisu www.EKOsmetologia.pl, zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda osoba fizyczna, która w terminie wskazanym w punkcie II. Regulaminu, udzieli odpowiedzi na pytanie opublikowane przez Organizatora.
 3. Zwycięzcą Konkursu, zwanym dalej „Zwycięzcą”, jest Uczestnik, który odpowie na pytanie konkursowe za pomocą komentarza pod postem konkursowym oraz polubi fanpage serwisu internetowego www.EKOsmetologia.pl na Facebooku: www.facebook.com/EKOsmetologia.
 4. Nagrody przyznawane Zwycięzcom Konkursu, zwane dalej „Nagrodami” to produkty opisane na Facebooku w poście konkursowym przez Organizatora Konkursu.
II. PRZEBIEG KONKURSU
 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 05.08.2015 o godz. 11:30 i kończy się 09.08.2015r. o godz. 23:00.
 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi w czasie trwania konkursu udzielić odpowiedzi na pytanie zadane przez Organizatora na Facebooku.
 3. Każdy Uczestnik musi być fanem www.EKOsmetologia.pl na Facebooku: www.facebook.com/EKOsmetologia.
 4. Każdy Uczestnik, który w jakikolwiek sposób spróbuje zakłócić przebieg konkursu, zostanie zdyskwalifikowany ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku dyskwalifikacji pierwotnego Zwycięzcy, nagrodę otrzyma następny w kolejności Uczestnik, który zostanie wybrany przez jury.
 6. Organizator ogłosi wyniki konkursu najpóźniej 3 dni robocze od dnia zakończenia konkursu, o czym poinformuje na fanpage'u na Facebooku: www.facebook.com/EKOsmetologia.
 7. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Nagrody w konkursie otrzyma 3 uczestników.
III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA, REKLAMACJE
 1. Organizator zobowiązany jest, w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, przekazać Nagrodę Zwycięzcy.
 2. Nagroda zostanie wysłana za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady przedmiotów, stanowiących Nagrody w Konkursie, o ile powstały one z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności.
 4. Reklamacje odnośnie przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Organizatora: poczta@ekosmetologia.pl, w terminie 14 dni, od dnia zakończenia konkursu.
 5. Reklamacja zostanie rozstrzygnięta w terminie 14 dni od jej prawidłowego złożenia Organizatorowi. Decyzja Organizatora co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
 6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, oraz adres mailowy Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 7. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony na adres mailowy podany w reklamacji.
 8. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w punkcie 6 powyżej nie będą rozpatrywane.
IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu realizacji Konkursu i w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz w celach marketingowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konkursu.
 3. Podawanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.
 4. Dane gromadzone podczas realizacji Konkursu będą wykorzystywane jedynie przez Administratora Danych. Nie będą udostępniane żadnej innej organizacji, osobom fizycznym lub innym podmiotom trzecim bez zgody Uczestnika.
 5. Zwycięzca konkursu wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) i opublikowaniu ich na fanpage’u serwisu internetowego www.EKOsmetologia.pl na Facebooku: www.facebook.com/EKOsmetologia.
 6. Uczestnictwo w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na powyższe warunki i zasady ochrony danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Uczestnictwa w Konkursie, praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawo do żądania wydania Nagrody, Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie.
 2. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
 3. Konkurs nie jest organizowany z udziałem ani też wpierany przez właściciela serwisu Facebook.
 4. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w postanowieniach Regulaminu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz